Login
DnnForge - NewsArticles

จีนประกาศใช้แผนงาน Food Safety ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี

จีนประกาศใช้แผนงาน Food Safety ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
 
      จากประเด็นที่สหรัฐอเมริกา (US) ตรวจพบการปนเปื้อนเมลามีนในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากจีน และต่อมาทางสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกมาตรการให้ประเทศสมาชิก EU-27 ตรวจเข้ม ณ ด่านนำเข้าเพื่อหาการปนเปื้อนของเมลามีนในสินค้าประเภท wheat gluten, corn gluten, corn meal, soy protein, rice bran และ rice protein concentrate ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม โดยเฉพาะที่นำเข้าจากประเทศจีน รวมทั้งได้กำหนดค่าอนุโลมในการบริโภคเมลามีน (melamine) ต่อวันของมนุษย์และสัตว์ (tolerable daily intake : TDI) รวมถึงได้กำหนดค่า TDI ของเมลามีนในภาชนะที่สัมผัสกับอาหาร (food migration limit for food contact materials) นั้น

1. แผนงานความปลอดภัยด้านอาหารฉบับใหม่ของจีน : ขณะนี้ ทางการจีนได้ประกาศใช้แผนงานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับความปลอดภัยของสินค้าอาหารและยา (food and drug safety) ผลจากที่จีนได้ถูกตรวจพบโปรตีนเทียมในอาหารสัตว์และส่วนผสมต้องห้ามในยาสีฟัน โดยในชั้นนี้ทางการจีนได้ยอมรับว่า ที่ผ่านมาจีนมีความหละหลวมในเรื่องของการปรับใช้กฎระเบียบ และมีระบบการตรวจสอบที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผู้ผลิตอาหารบางกลุ่มที่ไม่ปฎิบัติตามหลักการผลิตที่ดีเท่าที่ควร (undisciplined food producers) อย่างไรก็ดี แผนงานดังกล่าวยังไม่เป็นที่เปิดเผยในรายละเอียดต่อสาธารณชน (not made public)

2. จีนมุ่งมั่นปรับภาพพจน์ของประเทศใหม่ : นาย Li Changjiang รัฐมนตรีว่าการกระทรวง General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ต้องกระทำ เนื่องจากต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น หากเรื่องดังกล่าวยังมีความสำคัญเชื่อมโยงกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงภาพพจน์ของประเทศ (nation’s image) และความสัมพันธ์ทางการเมืองทั้งทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศที่สามด้วย

3. ยาสีฟันและอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผิดกฎหมาย : ในเดือนที่ผ่านมาสิงคโปร์และกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ประกาศระงับการนำเข้ายาสีฟันจากจีน 3 ยี่ห้อ เนื่องจากตรวจพบว่ามีการลักลอบผสมสารเคมีอันตราย diethylene glycol รวมทั้ง US มีตรวจพบการปนเปื้อนเมลามีนในสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากจีน โดย U.S. Food and Drug ได้ประกาศระงับการนำเข้ากลูเตนที่ผลิตได้จากแป้งสาลี (wheat gluten) จากจีน รวมทั้งเรียกคืน (recall) สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากจีนร่วมกว่า 60 ล้านกล่อง

4. จีนยืนยันปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ : แม้ว่า ขณะนี้ รายละเอียดของแผนงานดังกล่าวจะยังไม่เป็นที่เปิดเผย หากแต่ทางการจีนได้กล่าวยืนยันว่า ภายใต้แผนงานดังกล่าวจะมีการจัดตั้งระบบอิเล็คโทรนิคควบคุมการส่งออก โดยมุ่งเน้นการควบคุมตรวจสอบโรคและสารตกค้างในสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบสืบย้อนกลับและเรียกคืนสินค้าอาหาร (food tracing and recall system) ระบบประเมินความเสี่ยง และระบบตอบรับการแก้ไขปัญหาอย่างฉับพลัน (rapid-response system) รวมทั้งการจัดทำบัญชีแดง-ดำ (Black-Red List) รายชื่อของบริษัทผู้ผลิตอาหารของจีนทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ยังได้มีการตั้งเป้าหมายในการสุ่มตรวจสารตกค้างในสินค้าอาหารเพิ่มเป็น 80% จากปัจจุบันมีการสุ่มตรวจเพียง 30% ตลอดจนการควบคุมการผลิตยาเวชภัณฑ์ (pharmaceuticals) ที่ปัจจุบันมีการปลอมแปลงหรือแม้กระทั่งสารเคมีที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมายก็พบว่ามีคุณภาพต้องสงสัย (dubious quality) ที่ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นกัน

5. จีนล้างภาพพจน์คอรัปชั่น : ในเดือนที่ผ่านมา นาย Zheng Xiaoyu อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine ถูกศาลตัดสินประหารชีวิต เนื่องจากภายหลังการสอบสวนพบว่า นาย Zheng Xiaoyu มีประวัติการรับเงินใต้โต๊ะจากหลายโรงงาน โดยแลกเปลี่ยนกับการได้รับยกเว้นตรวจโรงงานตามกฎหมาย รวมถึงประเด็นการลักลอบให้ใช้ยาปลอม (fake medicines) ด้วยเช่นกัน

ในเรื่องนี้ สำนักงานฯ ขอเรียนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ดังนี้

ก. สืบเนื่องจากการที่ US และ EU มีการตื่นตัวจากการตรวจพบการปนเปื้อนของเมลามีนใน กลูเตนจากแป้งสาลี (wheat gluten) รวมทั้งเรียกคืนสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากจีน และการที่จีนเคยถูกโจมตีด้านความปลอดภัยด้านสินค้าอาหารมาโดยตลอด ส่งผลให้จีนออกแผนงานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ในครั้งนี้ (จากแหล่งข่าวระบุว่า เป็นครั้งแรกที่จีนออกแผนงาน Food Safety) จึงคาดว่า จีนกำลังพยายามยกระดับมาตรฐานการควบคุมสุขอนามัยสินค้าอาหารของตน ซึ่งนับว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าอาหารของจีนมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในตลาดโลก และอาจจะเป็นการส่งสัญญาณได้ว่า จีนอาจกลายเป็นคู่แข่งสำคัญต่อการส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร ที่ไทยควรจับตามองอย่างใกล้ชิด

ข. ประเด็นการจัดทำระบบสืบค้นย้อนกลับและเรียกคืนสินค้าอาหาร (food tracing and recall system) ของจีนในครั้งนี้ สอดคล้องกับระบบการสืบค้นย้อนกลับของ (traceability) ของ EU ซึ่ง EU ได้ริเริ่มพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างจริงจัง และบรรจุไว้ใน White Paper on Food Safety โดยกำหนดให้ traceability เป็นความรับผิดชอบสำคัญส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการ และสหภาพยุโรปพยายามสนับสนุนให้ประเทศที่สาม ซึ่งเป็นคู่ค้าใช้ระบบดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใน EU อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังมีประเทศที่สามจำนวนน้อยที่มุ่งให้ความสำคัญในการใช้และพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ค. แนวทางแผนงานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ของจีนในครั้งนี้ นับเป็นแนวทางความคิดเชิงรุกที่สร้างสรรค์ ซึ่งไทยสามารถใช้เป็นแม่แบบในการจัดทำแผนงานของไทยได้ เพราะที่ผ่านมาไทยก็มีการทำแผนงาน Food Safety ในทำนองเดียวกันนี้อยู่แล้ว หากได้รับการรณรงค์อย่างถูกช่องทาง ก็จะสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรและอาหารไทยได้ในระดับสากลอีกทางหนึ่ง

โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
Last Updated ( Thursday, 12 July 2007 )

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่