Login
กิจกรรมสมาคม

ประมวลภาพกิจกรรม

 

คุณณรงค์    เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ ร่วมกับกลุ่มสมาคมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณศิริพล   ยอดเมืองเจริญ   ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคุณยรรยง   พวงราช   ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ภัตตาคารแวร์ซาย พาเลส นนทบุรีเมื่อวันที่ 12 ต.ค.50 ที่ผ่านมา

 

คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ ร่วมกับกลุ่มสมาคมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ น.สพ.ศักดิ์ชัย   ศรีบุญซื่อ   ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้องรับรอง กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.50 ที่ผ่านมา

 

ฯพณฯ รุ่งเรือง   อิศรางกูร ณ อยุธยา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.50 ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

คุณณรงค์   เจียมใจบรรจง พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานพิธีหมั้นคุณสาวิตรี อัครนิธิยานนท์ บุตรสาวคุณอรรณพ-สุนิสา อัครนิธิยานนท์ บจ.แสงทองปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.50 ณ บ้านพักรับรอง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 

สมาคมฯ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 ก.ย.50 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยมีสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบันและแนวโน้มราคาในอนาคต

คุณณรงค์   เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 23 ส.ค.50 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ฯพณฯ รุ่งเรือง   อิศรางกูร ณ อยุธยา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 ส.ค.50 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคุณพรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์   ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ ให้นำเสนอสถานการณ์การผลิต การตลาดไข่ไก่ของนานาประเทศ ให้คณะกรรมการฯ รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

 

คุณณรงค์   เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ คุณพรศรี   เหล่ารุจิสวัสดิ์ กรรมการสมาคมฯ และทีมงาน ประชุมร่วมกับ อ.เนตรนภิส   วัฒนสุชาติ สถาบันวิจัยและค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาตำรับอาหารที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสม พร้อมวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.50 ที่ผ่านมา

การประชุมหารือการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไก่ไข่ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.50 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีน.สพ.ยุคล   ลิ้มแหลมทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานการประชุม

สมาคมฯ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.50 ณ ห้องระฆังทอง ชั้น7 อาคารฐานเศรษฐกิจ โดยมีสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงสถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบันและแนวโน้มราคาในอนาคต

คุณณรงค์   เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ และสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกไข่ไก่ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัย ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร ของประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.50 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม

คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ และคุณชาญชัย หีบสัมฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2550 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่18 ก.ค.50 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา”

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่