Login
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพ

ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไข่ไก่สูง ส่วนใหญ่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ มีการพัฒนาการเลี้ยง และการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ที่ได้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค และราคาไม่แพงเกินไป แต่ปัจจุบันอัตราการบริโภคไข่ไก่ของไทยเฉลี่ยเพียง 142 ฟอง/คน/ปี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น จีน 344 , ญี่ปุ่น 342 , เม็กซิโก 338 , ไต้หวัน 332 , ฝรั่งเศส 269 , อเมริกา 269 และมาเลเซีย 234 ฟอง/คน/ปี ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งมาจากความเข้าใจผิดที่ว่า ไข่ไก่มีโคเลสเตอรอลสูง จึงงดบริโภคไข่ไก่ไปอย่างน่าเสียดาย
 
  
 
     สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการส่งเสริมการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพ โดยคุณณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ คุณพรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ กรรมการสมาคมฯ และทีมงาน ได้เข้าพบ อ.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ นักวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยและค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ นายสัตวแพทย์ 8 วช. ณ ห้องประชุม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อหารือถึงแผนพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการเชิงรุก โดยพัฒนาเมนูอาหารที่ใช้ไข่ไก่เป็นส่วนประกอบพร้อมวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารที่บริโภคต้องมีคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
 
    สมาคมฯ เล็งเห็นว่า หากมีการพัฒนาเมนูอาหารที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบให้เหมาะกับกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ พร้อมติดฉลากวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ ก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบมากขึ้น และเป็นโอกาสในการต่อยอดเมนูอาหารไข่ไก่เพื่อสุขภาพต่อไปในอนาคต

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่