Login
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพ
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไข่ไก่สูง ส่วนใหญ่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์
กิจกรรมสมาคม
ประมวลภาพกิจกรรมสมาคม
คุณณรงค์    เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ ร่วมกับกลุ่มสมาคมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณศิริพล   ยอดเมืองเจริญ   ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคุณยรรยง   พวงราช ...
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่