Login
Enter Title
ทัศนะผู้บริหาร

“คุณเตรียมรับมือ..กับอนาคตแล้วหรือยัง?” วงการไก่ไข่เมืองไทย

     ณ.วันนี้เดือนมิถุนายน ปี2550 ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม 2.00 บาท/ฟอง เป็นราคาที่ผู้ผลิตไข่ไก่(ผู้เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้อง)ทุกคน ต้องให้ความสำคัญ ต้องพยายามประคับประคองราคานี้ไว้ให้ได้ และถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะผลักดันให้ได้ราคาสูงกว่านี้ขึ้นไปอีก
ที่อยากให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญ เพราะราคาสินค้าอื่นๆ มีการปรับตัวราคาสูงขึ้นมาโดยตลอดจากปัจจัยต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นเหมือนตราบาปของวงการไข่ไก่ เพราะคนส่วนใหญ่มักเอาราคาไข่ไปผูกไว้กับการเมือง ยุครัฐบาลใดไข่ไก่ราคาสูง ก็จะถูกต่อว่าเรื่องไม่ดูแลค่าครองชีพประชาชน ราคาไข่ไก่จึงถูกกดให้ต่ำอยู่ตลอด ทั้งๆที่เมื่อสิบปีที่แล้วราคาน้ำมันลิตรละเท่าไร? วันนี้ราคาลิตรละเท่าไร? แต่ไข่ไก่ก็ยังราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มไม่เกิน 2.00 บาท/ฟอง 

      วันนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างเป็นตัวบ่งชี้ว่า ถ้าราคาไข่ไก่ต่ำกว่า 2.00 บาท/ฟอง ผู้ผลิต คงอยู่ไม่รอด เพราะต่อจากนี้ไปต้นทุนการผลิตไข่ไก่จะสูงขึ้นโดยตลอด เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

     
      1.ปัจจัยจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคาสูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวโพดซึ่งกระแสการนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน จะถูกนำไปใช้เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นแนวโน้มราคาข้าวโพดจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยนี้จะทำให้ต้นทุนไข่ไก่สูงขึ้นตลอดในอนาคต

      2.ปัจจัยจากการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของไข่ไก่มากขึ้น จากการศึกษาข้อมูลจากประเทศที่บริโภคไข่มากเช่นที่ ญี่ปุ่น บริโภคไข่ไก่ 340 ฟองต่อคนต่อปี(ประเทศไทยบริโภคประมาณ 150 ฟองต่อคนต่อปี)หรือที่ประเทศอื่นๆที่บริโภคไข่ไก่มากกว่าประเทศไทย ผู้บริโภคจะมีความรู้ และให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพไข่ไก่มาก ซึ่งณ.วันนี้ ผู้บริโภคชาวไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น และต้องการไข่ไก่ที่มีคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น จากวันนี้เป็นต้นไปจึงเป็นภาระและหน้าที่ของผู้ผลิต จะต้องปรับปรุงพัฒนาสินค้าไข่ไก่ให้เป็นสินค้าที่ สด สะอาด ปลอดภัย จนถึงมือผู้บริโภค ระบบมาตรฐานสินค้าเช่นมาตรฐานตัว Q ของกรมปศุสัตว์, ระบบมาตรฐาน Food Safety ของกระทรวงสาธารณะสุข, ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP จะเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตทุกคนต้องให้ความสำคัญและนำมาปฏิบัติ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ จะเป็นการสร้างคุณภาพสินค้าไข่ไก่ให้สูงขึ้น แต่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเช่นกัน

      เพียงแค่สองปัจจัยนี้ก็คงทำให้ผู้ผลิตไข่ไก่ทุกคน มองเห็นว่า อนาคตข้างหน้า ต้นทุนไข่ไก่จะสูงขึ้นอย่างแน่นอน และอยากตั้งคำถามว่า “คุณเตรียมรับมือ..กับอนาคตแล้วหรือยัง?”
 
จาก นายณรงค์ เจียมใจบรรจง
นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่