Login
ภาพรวมอุตสาหกรรมไข่ไก่

อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทย ปี 2549-2550

การผลิต
      ผลผลิตไข่ไก่ในปี 2549 ที่คาดการณ์จากการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ ในปี 2548 มีประมาณ 10,072 ล้านฟองเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่ผลผลิตประมาณ 9,865 ล้านฟอง ซึ่งจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทำให้การระบาดของโรคอยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ ประกอบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม (Bio-security) ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ประมาณวันละ 25-26 ล้านฟอง ในขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่วันละ 23-24 ล้านฟอง
      ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เฉลี่ยปี 2549 อยู่ที่ฟองละ 1.95 บาท และราคาไข่คละเฉลี่ย ฟองละ 1.71 บาท
 
การนำเข้า
      ประเทศไทยมีการนำเข้าไข่ไก่จากต่างประเทศ ในรูปของผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป ได้แก่ ไข่ขาวผง ไข่แดงผง ไข่ผงรวม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเบเกอรี่ โดยในปี 2549 มีการนำเข้ารวมประมาณ 1,380 ตัน คิดเป็นมูลค่า 290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีการนำเข้ารวมประมาณ 1,004 ตัน คิดเป็นมูลค่า 221 ล้านบาท
 
การส่งออก
      การส่งออกปี 2549 ประมาณ 185 ล้านฟอง หรือ 569 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยส่งออกไปยังตลาดหลักที่สำคัญ คือ ฮ่องกง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีการส่งออกเพียง 110 ล้านฟอง หรือเท่ากับ 338 ตู้คอนเทนเนอร์
 
      ในช่วงปลายปี 2549 ทางการจีนได้ตรวจพบสารตกค้าง (สารเร่งสีไข่แดง) ในไข่เป็ดจากฟาร์มในพื้นที่ตอนกลางของประเทศ และได้สั่งห้ามเคลื่อนย้ายไข่จากฟาร์มที่ตรวจพบ และสุ่มตรวจไปยังฟาร์มอื่นๆ พบว่ามีการลักลอบใช้สารดังกล่าวซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็งทางการฮ่องกงจึงเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบไข่ที่นำเข้าจากจีน
      ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเป็นผู้ส่งออกไข่ไก่รายใหญ่เข้าตลาดฮ่องกงถึง 80% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด แต่ด้วยข้อจำกัดของคุณภาพสินค้าดังกล่าว ทำให้ฮ่องกงยังต้องการไข่ไก่คุณภาพจากแหล่งอื่นอีก โดยเฉพาะไข่ไก่จากไทยที่ผู้นำเข้าต่างยอมรับในคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับไข่ไก่ของจีนซึ่งคาดว่าการส่งออกไข่ไก่ของไทยไปยังฮ่องกงจะเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและมูลค่า ตลอดครึ่งปีแรกของปี 2550
    เป้าหมายการส่งออกปี 2550 : 200 ล้านฟอง
อุตสาหกรรมไก่ไข่ไทย
2549
2550
จำนวนไก่ไข่ยืนกรง (ล้านตัว) 35.62 34.20
ผลผลิตไข่ไก่ (ล้านฟอง) 9,974 9,576
การส่งออก (ล้านฟอง) 185 200
การบริโภคไข่ไก่ / คน / ปี (ฟอง) 150 142
     
 image002.gif
เหตุการณ์สำคัญ ปี 2549

     ครม.มีมติผ่านร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2549 และให้มีผลหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กย.2549 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ค้า ผู้ประกอบการ และองค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อมูล ความเห็น และช่วยเหลือในการดำเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการฯ ตามแนวทางที่ระเบียบฯ ได้กำหนดไว้

 
แนวโน้ม ปี 2550

     ในปี 2550 คาดว่าปริมาณแม่ไก่ยืนกรง 34.20 ล้านตัว ปริมาณไข่ไก่ 25.52 ล้านฟอง/วัน ผลผลิตไข่ไก่ 9,576 ล้านฟอง อัตราการบริโภค 142 ฟอง/คน/ปี

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่