Login
สถานการณ์และแนวโน้ม

สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550

         สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนก.ค.-ส.ค. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ จากการลดการผลิตลูกไก่ลง 10% เมื่อช่วงเดือนเม.ย. ตลอดจนการปลดแม่ไก่ยืนกรงของฟาร์มขนาดใหญ่ตามมติที่ประชุมภายใต้นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Eggboard) รวมถึงการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศยังมีต่อเนื่องอยู่ ซึ่งจากผลของการทำกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ราคาขายไข่ไก่หน้าฟาร์มปรับขึ้น 10 สต. เป็น 2.10 บาท (เริ่มใช้ 16 ก.ค.50) และปรับเป็น 2.20 บาท (27 ส.ค.50)
 
ตลาดประเทศ : ฮ่องกง
         ถึงแม้ในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.ราคาไข่ไก่ภายในประเทศค่อนข้างดี แต่ไทยก็ยังมีส่งออกไปต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดนำเข้าที่สำคัญยังคงต้องการไข่ไก่คุณภาพจากไทยอยู่และมีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกไข่ไก่เข้าฮ่องกงรายสำคัญประสบปัญหาอุทกภัยภายในประเทศ ส่งผลทำให้พื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ได้รับผลกระทบไปด้วย จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยที่สามารถปรับราคาขึ้น และผลักดันเพิ่มปริมาณการส่งออกได้อีก
          ราคาฮ่องกงรับซื้อจากไทย หลังหักค่าใช้จ่าย ค่ากล่อง ค่าถาด เป็นราคาเนื้อไข่ ดังนี้
                        เบอร์ 1   ราคา      1.80 บาท/ฟอง
                        เบอร์ 2   ราคา      1.55 บาท/ฟอง
                        เบอร์ 3   ราคา      1.45 บาท/ฟอง
                        เบอร์ 4   ราคา      1.40 บาท/ฟอง
      อนึ่ง ราคาไข่เบอร์ 1 กับเบอร์ 2 ที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากปริมาณไข่เบอร์ 1 ที่
ไทยส่งออกไปฮ่องกงมีน้อย (ส่วนใหญ่ฮ่องกงนำเข้าจากยุโรปเป็นหลัก) ส่วนไข่เบอร์ 2-3 เป็นไข่ที่ฮ่องกงนำเข้าจากจีนและไทยทำให้มีการแข่งขันในตลาดสูง
          ซึ่งในอนาคตสินค้าไข่ไก่ที่ส่งออกจะพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ มีตราสินค้า มีการ
รับรองคุณภาพที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงการขยายตลาดส่งออกไข่ไก่แปรรูปเพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้า และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่ไก่ของไทย

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่