Login

สถานการณ์และแนวโน้ม
สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550
สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนก.ค.-ส.ค. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ จากการลดการผลิตลูกไก่ลง 10% เมื่อช่วงเดือนเมษายน

ภาพรวมอุตสาหกรรมไข่ไก่
อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทย ปี 2549-2550
ผลผลิตไข่ไก่ในปี 2549 ที่คาดการณ์จากการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ ในปี 2548 มีประมาณ 10,072 ล้านฟองเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่ผลผลิตประมาณ 9,865 ล้านฟอง ซึ่งจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มง...

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่