Login
โครงสร้างผู้บริหาร  
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
คณะกรรมการสมาคม
 
 
นายณรงค์ เจียมใจบรรจง
นายกสมาคมฯ
นายวิชัย เตชะวัฒนานันท์
นายกกิตติมศักดิ์
 
 
 
 
 
นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์
อุปนายก คนที่ 1
นายเสน่ห์ กรรณสูตร
อุปนายก คนที่ 2
นายศุภชัย อิทธิปาลกุล
เลขาธิการ
นางสาวพรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
เหรัญญิก
       
 
 
 
 
นายสมเกียรติ อภิญญพานิชย์
กรรมการ
นายประยุทธ ศรีวิโรจน์
กรรมการ
นางสุนิสา อัครนิธิยานนท์
กรรมการ
นายชิตศักดิ์ เวชชากุล
กรรมการ
       
 
 
 
 
นายเกษม ศรมยุรา
กรรมการ
นายสุธี เตชะธนะวัฒน์
กรรมการ
นายชาญชัย หีบสัมฤทธิ์
กรรมการ
นายนพพร อเนกบุณย์
กรรมการ
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่