Login
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่
THE ASSOCIATION OF HEN-EGG FARMERS, TRADERS AND EXPORTERS
      สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้า ประจำกรุงเทพมหานคร
 
สำนักงานของสมาคมฯ
      ตั้งอยู่ : เลขที่ 47/45-46 อาคารทรัพย์สมุทรชั้นที่ 5 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
      โทรศัพท์ : 02-638-2873 โทรสาร 02-638-2536
      E-mail : eggsthailand@yahoo.com
 
มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อ
        ส่งเสริมการผลิตสินค้าไข่ไก่ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด อีกทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ในประเทศให้เพิ่มขึ้นทั้งในรูปไข่ไก่สดและไข่ไก่แปรรูป เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิกและอุตสาหกรรมไข่ไก่โดยรวมของประเทศ
 
กิจกรรมสมาคมฯ ที่ผ่านมา
      สมาคมฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ และณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไข่ไก่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด
 
กิจกรรมทางด้านการผลิต
      สมาคมฯ ให้ความสำคัญในการดูแล ส่งเสริมสมาชิก ให้ผลิตไข่ไก่คุณภาพดี ในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของตลาด โดยมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
    1. ประชุมวางแผนผลิตร่วมกันทั้งวงจร กับคณะกรรมการ นโยบายไข่ไก่แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเอกชนได้แก่ ตัวแทนผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ผู้ผลิตไข่ไก่ และผู้ค้าส่งไข่ไก่
   2. แจ้งข้อมูลสถานการณ์การผลิตให้สมาชิก และผู้ประกอบการทราบ ทั้งการให้
สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนของนายกสมาคมฯ และการส่งเอกสารรายงานการประชุม
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ให้กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบ
   3. ทำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เช่น การปลดไก่ไข่ การรับซื้อไข่ไก่เก็บเข้า
ห้องเย็น และการกำหนดโควต้าส่งออกไข่ไก่เป็นต้น
   4. การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่างมาตรฐานไข่ไก่
   5. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดแนวทางการผลิต การตลาดไก่ไข่ และ
ผลิตภัณฑ์
   6. การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
   7. การให้ข้อมูลกับภาครัฐ เกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่
 
กิจกรรมทางด้านการตลาด
      สมาคมฯ ได้จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาตลาดไข่ไก่ให้เติบโต เช่น
  1.  กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ได้แก่ โครงการร้านข้าวไข่เจียว การจัดสัมมนา วิชาการเพื่อให้ความรู้ในการบริโภคไข่ไก่อย่างถูกต้องแก่ประชาชน สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง การเสริมโภชนาการโดยการให้ไข่ไก่กับเด็กประถมวัย เพื่อวัดการ เปลี่ยนแปลงภาวะโปรตีนในร่างกาย
   2. สนับสนุนการขยายตลาดส่งออกไข่ไก่ในตลาดต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์
   3. สนับสนุนการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ เช่น การแปรรูปเป็นไข่ผง ไข่เหลว ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมไก่ไข่
   4. การร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดไข่ไก่กับภาครัฐ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ฯลฯ ดังนี้
     blue.gif การเข้าร่วมงานมหกรรมอาหารปลอดภัย เนื้อ นม ไข่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมือง
ทองธานี และงานมหกรรมเนื้อ นม ไข่ ปลอดภัยสู่ครัวโลก ณ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
     blue.gif โครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด”
     blue.gif การให้ข้อมูลเพื่อประกอบการเจรจาเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้า กับ ประเทศต่างๆ
(FTA)
   5. จัดทำข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต และการตลาดไข่ไก่ ให้ผู้เลี้ยง ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับทราบเป็นประจำ ทาง
     blue.gif วารสาร “สาส์นไก่ไข่”
     blue.gif หนังสือเกร็ดความรู้ : ไข่ไก่
     blue.gif บทความในนิตยสารปศุสัตว์ และหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
   6. การให้ความร่วมมือกับสมาคมการค้าอื่น ๆ เช่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ค้า เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตไก่เนื้อเพื่อส่งออกไทย ฯลฯ เพื่อร่วมมือพัฒนาวงการปศุสัตว์ของไทย
   7. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ไข่ไก่ ฯลฯ
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่