Login
วารสาส์นไข่ไก่

ฉบับที่ 57 กรกฎาคม - สิงหาคม 2550

โครงการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพ
ประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไข่ไก่สูง ส่วนใหญ่ฟาร์มเลี้ยงไก่จะเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ ทำให้ไข่ไก่ที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐาน


ฉบับที่ 56 พฤศภาคม - มิถุนายน 2550

วงการไก่ไข่เมืองไทย "คุณเตรียมรับมือกับอนาคต...แล้วหรือยัง?"
ณ วันนี้เดือนมิถุนายน ปี 2550 ราคาไข่คละหน้าฟาร์มราคา 2.00 บาท/ฟอง เป็นราคาที่ผู้ผลิตไข่ไก่ (ผู้เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง) ทุกคนต้องให้ความสำคัญ


ฉบับที่ 55 มีนาคม - เมษายน 2550

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้จ้ดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน


ฉบับที่ 54 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550

แนวทางเพื่อความอยู่รอดของผู้เลี้ยงไข่ไก่ปี 2550
ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งประเทศประสบกับภาวะขาดทุนมาตลอดปี 2549 สาเหตุหลัก เนื่องจากปริมาณการผลิตมากเกินปริมาณความต้องการ บริโภค


ฉบับที่ 53 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2549

เกร็ดความรู้เรื่องไข่ไก่
แม้ครั้งหนึ่งไข่จะถูกผลักไสออกไปจากจานอาหารของเราด้วยข้อหามีโคเลสเตอรอลสูง


ฉบับที่ 52 กันยายน - ตุลาคม 2549

ต้มไข่ก็เป็นเรื่อง
      เห็นชื่อเรื่องอย่างนี้ หลายคนคงสงสัยว่าทำไมแค่ต้มไข่ก็เป็นเรื่อง แต่เรื่องนี้ เป็นเรื่องจริงในประเทศอังกฤษ


ฉบับที่ 51 กรกฎาคม - สิงหาคม 2549

ไข่ไก่ อาหารต้านมะเร็งอย่างง่าย ...
      ภายใต้อุณหภูมิและเงื่อนไขการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องเพิ่มการบำรุงจากภายนอกไข่ไก่ ก็สามารถฟักเป็นลูกไก่ได้


ฉบับที่ 50 พฤษภาคม - มิถุนายน 2549

ตามที่ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้มีการจัดสัมมนเชิงวิชาการจำนวน 2 ครั้ง ในปี 2548 รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่


Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่