Login
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2549
      ตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 2 กันยายน 2549 (ตามเอกสารแนบ 1) กำหนดให้มีการคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์” เพื่อพิจารณาการพัฒนาไกไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทางปฏิบัติคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 100/2547 (ตามเอกสารแนบ 2) เพื่อบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบ
      2.1.1 องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ มี 3 ส่วน คือ
        1) ภาคราชการ 11 นาย
        2) คัดเลือกจากภาคเอกชน 4 นาย และี้
        3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 นาย ดังน
    1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
    2) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน
    3) กรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน ได้แก่
      3.1) อธิบดีกรมการค้าภายใน
      3.2) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
      3.3) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
      3.4) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
      3.5) เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      3.6) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
      3.7) นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
      3.8) นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
    4) กรรมการผู้ได้รับการคัดเลือก 4 คน ได้แก่
      4.1) ผู้ค้า 1 คน
      4.2) ผู้ประกอบการ 1 คน
      4.3) สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน
      4.4) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน
    5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน
    6) กรรมการและเลขานุการ(อธิบดีกรมปศุสัตว์) 1 คน
        รวมกรรมการ 19 คน
    อธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งตั้งข้าราชการกรมปศุสัตว์ไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
     
  2.1.2 กรรมการจากคัดเลือกผู้แทนภาคเอกชน 4 คน
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯระบุ 4 กลุ่ม คือ
    1) ผู้ค้า หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำการค้าส่งไข่ไก่ รวมทั้งผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์และผู้ค้าอาหารสัตว์ จำนวน 1 คน
    2) ผู้ประกอบการ หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ผู้ค้า และผู้ขนส่ง คัดเลือกผู้แทนจำนวน 1 คน
    3) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน
    4)สมาคม ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูล ความเห็น คำปรึกษาและช่วยเหลือในการดำเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ตามแนวทางที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้
    ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาลงนามแต่งตั้งผู้แทนภาคเอกชน ทั้ง 4 คน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
     
    1) นายใหจั๊ว อเนกธนโรจน์กุล ประธานกลุ่มผู้ค้าส่งไก่ไข่กรุงเทพ เป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกจากกลุ่มผู้ค้าส่งไข่ไก่ สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ผู้แทนผู้ค้า
    2) นายกฤษดา ฤทธิชัยดำรงกุล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริการวิชาการ บริษัท
เบทาโกร อโกรกรุ๊ฟ จำกัด(มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ในประเทศทั้งหมด 9 บริษัท ให้เป็นผู้แทนผู้ประกอบการ
    3) นายณรงค์ เจียมใจบรรจง นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ เป็นผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่
    4) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 1 คน ได้แก่ นายสัตวแพทย์ มนูญ สุคนพาทิพย์
ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ชลบุรี ได้การรับเลือกให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่
       
  2.1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2549 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคณะกรรมการ นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
    1) อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน
    2) ผู้แทนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ค้า จำนวนตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสม
    3) ผู้แทนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจำนวนตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสม
    4) ผู้แทนองค์กรผู้เลี้ยง จำนวนตามที่รัฐมนตรีเห็นว่าเหมาะสม
    5)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเลขานุการ
และแต่งตั้งข้าราชการในสำนักฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน
    ทั้งนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการนโยบายไข่ไก่แห่งชาติ เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
       
  2.1.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงาน เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
     
   
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่