Login
 
ระเบียบวาระการประชุม
สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ (กองทุนไก่ไข่)
 2.1 การบริหารจัดการไก่ไข่ทั้งระบบภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์
  1)   คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เข้ามากำกับดูแลสมาคม
พัฒนาธุรกิจไก่ไข่ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นตามวัตถุประสงค์เดิมของคณะกรรมการ
นโยบายไข่ไก่แห่งชาติ ในการจัดตั้งเพื่อเป็นองค์กร เพื่อดำเนินการเป็นกองทุนไก่ไข่ในการระดมเงินทุน
และสะสมเป็นกองทุนที่สำหรับพัฒนา และแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดไก่ไข่ทั้งระบบให้ทันต่อ เหตุการณ์ และบริหารจัดการไก่ไข่ โดยพึ่งตนเองในกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ และลดการพึ่งพาจากภาครัฐ
  2) ให้สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่เร่งดำเนินงาน
   
2.2 สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ ต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการสมาคมให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน 120 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
   
3.1 การคัดเลือกกรรมการบริหารสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่
  การสรรหาคณะกรรมการบริหาร สมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ตามที่นายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมพัฒนาธุรกิจไก่ไข่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา ตามพ.ร.บ.สมาคมการค้า กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่บริหารสมาคม โดยจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคม
  คณะกรรมการของสมาคม
  ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมและเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกประกอบด้วย ตำแหน่ง ดังนี้
    1. นายกสมาคม 1 ท่าน
    2. อุปนายก 2 ท่าน
    3. เลขาธิการ 1 ท่าน
    4. เหรัญญิก 1 ท่าน
    5. นายทะเบียน 1 ท่าน
    6. ปฏิคม 1 ท่าน
    7.ประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน
  และตำแหน่งอื่นๆตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ได้กำหนดหน้าที่ตาม ที่เห็นสมควร
  คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี และให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นแทนภายใน 180 วัน การนับวาระกรรมการให้นับแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง
  ภายใต้บังคับของมาตรา 19 และ 33 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการไปแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ ยกเว้นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคม อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปี และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมได้ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน
   
 
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่