Login
สถานการณ์และแนวโน้ม

สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550

สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนก.ค.-ส.ค. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ จากการลดการผลิตลูกไก่ลง 10% เมื่อช่วงเดือนเมษายน


Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่