Login
ภาพรวมอุตสาหกรรมไข่ไก่

อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทย ปี 2549-2550

ผลผลิตไข่ไก่ในปี 2549 ที่คาดการณ์จากการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ ในปี 2548 มีประมาณ 10,072 ล้านฟองเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่ผลผลิตประมาณ 9,865 ล้านฟอง ซึ่งจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ภาครัฐโดยกรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ทำให้การระบาดของโรคอยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้


Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่